Deklaracja dostępności

Miejski Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego mdklubaczow.pl

Data publikacji strony internetowej: 14.04.2012

Data ostatniej aktualizacji: 21.08.2020

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Brak dostępności tłumacza języka migowego, również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas Bandrowskiego, ul. M. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów
Fax. 16 632 14 97, tel. sekretariat 16 632 96 35 - wew. 27
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Strycharz, adres poczty elektronicznej sekretariat@mdk.lubaczow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:
1. Budynek Miejskiego Domu Kultury im. Aleksandra Sas Bandrowskiego zlokalizowany jest przy
ul. M. Konopnickiej 2 w Lubaczowie. Jest to budynek czterokondygnacyjny.
2. Do budynku prowadzą trzy wejścia:
- główne wejście od ul. M. Konopnickiej z podjazdem dla osób na wózkach,
- drugie wejście - sala widowiskowa - wyłącznie schody z tyłu budynku,
- trzecie wejście - mała sala - wyłącznie schody z tyłu budynku.
3. W budynku na każdej kondygnacji są dostępne toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
4. W środku budynku znajduje się winda umożliwiająca dostęp na wszystkie kondygnacje.
5. Możliwość wstępu z psem przewodnikiem/asystującym.