WYSTAWA ILUSTRACJI I PLAKATÓW

Dodane przez: j_p | Data: Wtorek, 26 kwietnia 2022 godzina 14:00


GALERIA

GALERIA


Prace archiwalne uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu.

Nauka w szkole trwa 5 lat. Od początku nauki odbywają się zajęcia z przedmiotów plastycznych (rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, projektowanie multimedialne, podstawy fotografii i filmu) oraz realizowany jest pełny program liceum ogólnokształcącego, w tym dwóch wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
W klasie I uczniowie wybierają jedną z następujących specjalności i specjalizacji, którą realizują w klasach II-V zdając egzamin dyplomowy i uzyskując tytuł zawodowy technika plastyka w tej specjalności i specjalizacji:
- fotografia i film - specjalizacja: realizacje intermedialne (Realizacje intermedialne to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Fotografia i film. Uczeń, w procesie kształcenia, zdobywa wiedzę z zakresu działań intermedialnych m.in.: fotografii, filmu, wideo, animacji; poznaje możliwości nowoczesnych technik i technologii do rejestracji, edycji i emisji obrazu oraz dźwięku. Po zakończeniu nauki w zakresie tej specjalności absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej oraz do kształcenia się na poziomie akademickim),
- formy rzeźbiarskie - specjalizacja: techniki rzeźbiarskie (Techniki rzeźbiarskie to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Formy rzeźbiarskie, występująca dotychczas pod nazwą: Wyroby unikatowe. Uczeń, poprzez działania praktyczne, zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych technik rzeźbiarskich. Dziedzina ma charakter interdyscyplinarny, pozwalający na jej korelację ze wszystkimi przedmiotami przewidzianymi na tym etapie edukacyjnym. W praktyce oznacza to, że uczeń potrafi wykorzystać wiadomości i umiejętności zdobyte na zajęciach do świadomego posługiwania się technikami rzeźbiarskimi oraz do rozwijania zainteresowań artystycznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia się na poziomie akademickim),
- formy użytkowe - wzornictwo - specjalizacja: projektowanie ubioru (Projektowanie ubioru to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Formy użytkowe - wzornictwo. Określa działania plastyczne związane zarówno z kreowaniem form unikatowych, jak i użytkowych. Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu projektowania ubioru, a także rozwija wyobraźnię i wrażliwość na kolor. Poprzez działania warsztatowe i twórcze rozwija umiejętności w zakresie formy przestrzennej. Dzięki wiedzy i kompetencjom zdobytym na zajęciach uczeń jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia się na poziomie akademickim w tej lub pokrewnej dziedzinie),
- techniki graficzne - specjalizacja: projektowanie graficzne (Projektowanie graficzne to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki graficzne, występujące wcześniej pod nazwami: Reklama wizualna oraz Techniki graficzne. Należy do dziedziny grafiki reklamowej i wydawniczej oraz reklamy wizualnej. Wpływa na kształtowanie przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa. Uzyskana w tym zakresie wiedza ma charakter kluczowy i interdyscyplinarny, koreluje z wieloma przedmiotami w kształceniu plastycznym. Absolwent po zakończeniu edukacji z projektowania graficznego jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie lub kontynuacji nauki na poziomie akademickim),
- techniki graficzne - specjalizacja: techniki druku artystycznego (Techniki druku artystycznego to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki graficzne, występująca wcześniej pod nazwą: Artystyczny druk sitowy. Uczeń zdobywa na zajęciach wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych technik graficznych oraz kształtuje swoją wrażliwość plastyczną przez działania praktyczne. Celem kształcenia jest osiągnięcie przez ucznia świadomego posługiwania się środkami plastycznymi w dziedzinie grafiki warsztatowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia się na poziomie akademickim).
- aranżacja przestrzeni - specjalizacja: aranżacja wnętrz (Aranżacja wnętrz to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Aranżacja przestrzeni występująca wcześniej pod nazwą: Dekorowanie wnętrz. W trakcie nauki uwaga ucznia jest kierowana na potrzebę nieustannego podnoszenia komfortu przestrzeni życiowej człowieka. Kształtowana jest świadomość estetyczna przyszłego twórcy i odpowiedzialność za otoczenie, w którym on żyje. Rozwijane są umiejętności twórczego myślenia, wyobraźnia przestrzenna, wrażliwość i indywidualne predyspozycje ucznia. Po zakończeniu edukacji absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia się na poziomie akademickim).

Prezentowane prace to plakaty oraz ilustracje wykonane na zajęciach Projektowania Graficznego. Są to prace wykonane w technikach manualnych oraz cyfrowych. W PLSP w Jarosławiu.

Przedmiot projektowanie graficzne obejmuje szeroko pojęte zagadnienia z zakresu projektowania wizualnego - warsztatowego oraz cyfrowego. Celem ogólnym specjalizacji jest praktyczne przygotowanie ucznia do podejmowania samodzielnego działania kreatywnego w dziedzinie kreowania świadomości estetycznej ze szczególnym ukierunkowaniem na projektowanie graficzne. Uczeń zdobywa kompetencje poprzez wykonywanie zadań koncepcyjnych i użytkowych, kształtując intuicję, wrażliwość, wyobraźnię oraz sprawność manualno-techniczną, a także znajomość obsługi graficznych programów komputerowych.
Na zajęciach z projektowania graficznego zajmujemy się szerokim pojęciem projektowania jak: projektowaniem plakatów, ulotek, wizytówek, ilustracji do książek, bajek, folderów reklamowych, logotypów form, opakowań do produktów spożywczych, papierniczych itp.
Projektujemy też banery, bilboardy i afisze reklamowe. Podczas zajęć z grafiki projektowej uczniowie zaznajamiają się z profesjonalnymi programami komputerowymi do edytowania grafiki bitmapowej Adobe Photoshop i wektorowej CorelDRAW lub też Adobe Ilustrator.
Zajmujemy się również grafiką warsztatową typu: linoryt, sucha igła, monotypia czy tekturoryt. Specjalizacja projektowanie graficzne to również zapoznanie uczniów z wieloma metodami tworzenia projektów w oparciu o tradycyjne i współczesne techniki i technologie, poznanie narzędzi analogowych i digitalnych służących do rejestrowania i obróbki obrazu, wartościowanie zrealizowanego projektu pod kątem artystycznym, wizualnym, estetycznym i funkcjonalnym oraz nabycie umiejętności profesjonalnego dokumentowania i archiwizowania prac.
Całość kształcenia kończy się wykonaniem pracy dyplomowej z zakresu przerobionego materiału.
Absolwent szkoły uzyskuje umiejętności do podjęcia nauki na studiach wyższych z zakresu projektowania graficznego lub pracy. Pracę taką można podjąć jako samodzielną działalność zawodową lub poprzez dołączenie do zespołów w zakładach graficznych, firmach reklamowych, studiach graficznych i innych podobnych agencjach reklamowych.