WYKONANIE TABLICY INFORMACYJNEJ/PAMIĄTKOWEJ

Dodane przez: k_g | Data: Piątek, 9 marca 2018 godzina 12:15

Lubaczów, 09.03.2018 r.
Zaproszenie do składania oferty cenowej na wykonanie tablicy informacyjnej/pamiątkowej w ramach projektu pn. ''Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie''

Zgodnie z § 9 załącznika do Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego z dnia 16.09.2014r w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

z a p r a s z a m


do składania ofert: na wykonanie tablicy informacyjnej/pamiątkowej w ramach projektu pn. ''Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie''. Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.4 Kultura.
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego ul. Marii Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, wykonanie oraz dostawa do siedziby Zamawiającego:
1) Tablice informacyjne dla zadania -''Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie''- 2 szt.: jednostronna o wym. 80 x 120 cm, kolorowy nadruk, materiał płyta PCV grub. 5 mm, mat, tło tablicy białe, czcionka typ Verdana w kolorze czarnym, nadruk odporny na warunki atmosferyczne i UV (nadruk wg wzoru w zał. nr 1).
3. Termin wykonania prac:
Termin wykonania tablic do 29.03.2018 r.
4. Termin Płatności
Termin płatności do 14 dni od daty wpływu faktury.
Informacje dodatkowe:
5. Kryteria oceny złożonych ofert
1. Kryterium wyboru oferty jest: 100% cena. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego bez podawania przyczyn.

6. Projekt umowy lub jego istotne postanowienia:
Opracowane i wydrukowane tablice informacyjne/pamiątkowe na potrzeby projektu muszą zawierać treści i być wykonane zgodne z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, z uwzględnieniem księgi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz załącznika nr 1 do zapytania ofertowego - wzór tablicy.
Realizacja zamówienia nastąpi po akceptacji projektu graficznego przez Zamawiającego.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:
- Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą (kurierem) w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miejski w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów - Biuro obsługi Mieszkańców, pokój B1.
- Ofertę cenową należy złożyć do 19.03.2018 r. do godz. 10.00 z dopiskiem:
''Wykonanie tablic informacyjnych w ramach projektu pn. ''Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie'' - nie otwierać do 19 marca 2018 r. do godz. 10.15"
- Oferty zostaną otwarte dnia: 19.03.2016 r. o godz. 10.15, w budynku Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, Pokój B5 - Referat Inwestycji i Rozwoju.
10. Do oferty należy dołączyć:
- ofertę cenową

11. Informacja o możliwości unieważnienia postępowania oraz zmiany umowy.

- Zamawiający przewiduje zmiany w przyszłej umowie w następujących przypadkach:
- Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego bez podawania przyczyn.

Osoba do kontaktu: Tomasz Niedźwiecki, Tel: (16) 632 80 10 wew. 49, inwestycje@um.lubaczow.pl

Załączniki:
1. Wzór tablicy.
2. Formularz ofertowy.
3. Wzór umowy.
ZAŁ_1 - WZÓR TABLICY
ZAŁ_2 - FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ_3 - WZÓR UMOWY